ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စုပေါင်းရုံး တရားရေးနှင့် ဥပဒေ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စုပေါင်းရုံး တရားရေးနှင့် ဥပဒေ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စုပေါင်းရုံး တရားရေးနှင့် ဥပဒေအဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းက  ကြီးမှူး စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များ၊ ခန့်မှန်းသုံးငွေများကို  စုပေါင်းရုံး တရားရေးနှင့် ဥပဒေ ပညာရှင်အဖွဲ့များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက် (design requirements) များကို မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာ အသင်းမှ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဒီဇိုင်းတင်သွင်းသူများ၏ ဒီဇိုင်းများကို စုပေါင်းရုံး တရားရေးနှင့် ဥပဒေပညာရှင်အဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာအသင်းမှ ဗိသုကာပညာရှင်များမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။